OZNAMY

 

MATERSKÁ ŠKOLA, 962 62 SÁSA 119

Vážení rodičia a priatelia materskej školy, dovoľujem si Vás osloviť vo chvíli, keď opäť máme možnosť rozhodnúť, ktorú právnickú osobu finančne podporíme 2 % z našich minuloročných daní. Podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, má každý občan zamestnaný v Slovenskej republike právo rozhodnúť, na aký účel použije časť z jeho odvedenej dane. Obraciam sa preto na Vás, milí rodičia a priatelia našej školy, s prosbou, aby ste podporili výchovu, vzdelávanie a zdravie detí, ktoré im poskytujeme v našom predškolskom zariadení. Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania detí prostredníctvom zakúpenia športových a učebných pomôcok. Prikladáme k stiahnutiu tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby, prípadne príslušné formuláre získate na riaditeľstve Materskej školy v Sáse. Vyplnené tlačivá doručte miestnemu príslušnému správcovi dane, príp. riaditeľstvu MŠ v Sáse, do 30. apríla 2019.

Vyhlásenie podielu daní 2018 OZ tlačivo

Naše údaje:
IČO: 42394759
Obchodné meno (názov) RADA RODIČOV PRI MATERSKEJ ŠKOLE SÁSA
Právna forma OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo – ulica SÁSA Súpisné /orientačné číslo 119
PSČ 962 62 Obec SÁSA
Všetkým, ktorí nás svojimi 2% finančne podporíte, úprimne ďakujem.

S úctou

Mgr. Renáta Sliacka
riaditeľka materskej školy

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2019/2020

Zápis detí do Materskej školy, 962 62 S Á S A 119 sa uskutoční v dňoch od 29. apríla 2019 do 3. mája 2019 v čase od 8 00 do 16 00 hod.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti, s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti, s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
    dochádzky

Po splnení uvedených podmienok sa ďalej prijímajú deti:

  • po dovŕšení dva a pol roka, iba v prípade voľnej kapacity v MŠ
    a osvojených hygienických návykov
    z okolitých obcí, v prípade voľnej kapacity.

Forma a priebeh zápisu:
a) zápisu sa zúčastní zákonný zástupca, spolu s dieťaťom,
b) dieťa môže byť prijaté do MŠ iba na základe písomnej žiadosti, zákonného
zástupcu, spolu s doloženým potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast,
c) vyplnenú žiadosť predkladá zákonný zástupca najneskôr do 14 dní od zápisu
Riaditeľstvu Materskej školy v Sáse.

Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia
riaditeľky materskej školy.

Mgr. Renáta Sliacka

Riaditeľstvo Materskej školy v Sáse oznamuje rodičom, že Zápis detí do materskej školy v Sáse, na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch od 29. apríla 2019 do 3. mája 2019 v čase od 8 00 do 16 00 hod. Zároveň oznamujeme, že dňa 30. apríla 2019, v čase od 9:30 do 11:30 bude v materskej škole prebiehať Deň otvorených dverí, počas ktorého budú mať rodičia možnosť prezrieť si priestory materskej školy, materiálne vybavenie tried, oboznámiť sa s výchovným programom a koncepčným zameraním školy. Deti sa môžu zúčastniť hier, zaujímavých činností a pobytu vonku.

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie.

Mgr. Renáta Sliacka
riaditeľka materskej školy

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Leták pre rodičov

 

NOVÉ FOTKY 2019

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2019

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...