O nás:

 

Naša materská škola je dvojtriedna s kapacitou 40 detí. Nachádza sa v účelovej budove v okrajovej tichej časti obce, v blízkosti futbalového ihriska, obklopená prírodným prostredím, čo umožňuje bezprostredný kontakt s prírodou. Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov, respektíve do 7 rokov, v prípade i deti s odloženou školskou dochádzkou. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú 4 pedagogickí a 3 prevádzkoví zamestnanci. Prevádzka MŠ je v čase od 6:15 do 16:30 hod.

V našej materskej škole sa výchovno-vzdelávací proces realizuje  na základe vypracovaného školského vzdelávacieho programu – „Štvorlístok“.
Je rozdelený na 4 časti: ľudové tradície, environmentálna výchova, zdravie a pohyb  a dopravná výchova.

Prostredníctvom ľudových tradícií, ktoré sú u nás hlboko zakorenené, vzbudzujeme u detí záujem o ľudovú kultúru, zachovávanie zvykov, tradícií ale aj vzťah k  hudobnému folklóru.  Pomocou spoločenských podujatí majú možnosť zachovávať ale aj šíriť ľudové umenie prostredníctvom rôznych vystúpení v ľudových krojoch. V neposlednom rade poznávajú ľudové tradície nášho regiónu, ľudovú architektúru našej obce ako aj ľudové remeslá.

Vedieme  deti k trvalému vzťahu k životnému prostrediu, k prírode. Učíme ich vážiť si prírodu, ale byť aj všímavý a starať sa ňu.

Pohyb je pre deti predškolského veku dôležitou a prirodzenou súčasťou života, preto sa zameriavame na upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí, na rozvíjanie trvalého vzťahu k športu a pohybu. Uvedomujeme si, že najlepšie cvičenie je vykonávané von v prírode, preto uplatňujeme aktivity, ktoré súvisia s pohybom v prírode, ako jesenné a jarné turistické prechádzky, letné športové olympiády, zimné športy, podľa poveternostných podmienok.

Na realizáciu dopravnej výchovy máme vytvorený dostatok hracích plôch a ihrísk, prostredníctvom ktorých deti zasvecujeme do rôznych dopravných situácií, kde majú možnosť voľného pohybu s pocitom bezpečia.

Denné činnosti sú usporiadané tak, aby sa deň v materskej škole stal pre dieťa zaujímavým a radostným. Vedieme ich k tomu aby si osvojili aj hygienické zručnosti,   elementárne základy kultúrneho správania, naučili sa rečovej kultúre ale aj poznatkom pre praktický život.