NAŠE PLÁNY

Čo sa budeme učiť v šk. roku 2019/2020

MESIAC

TÉMY

SEPTEMBER

Keď zvoní september

Čo má škôlkar v skrinke   –  uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, napĺňať potrebu  dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi       

 Keď slniečko ráno vstalo –  oboznámiť sa s režimom dňa, v ktorom poznávajú jednotlivé časové úseky 

Čo je domov, kto to vie? –  umožniť dieťaťu prezentovanie individuálnej skúsenosti o vlastnej rodine, rodinných väzbách (napr. rodičia, súrodenci, starí rodičia, prarodičia)

Keď prechádzaš cez ulicu–  pozornosť venovať poznávaniu pravidiel cestnej premávky a dopravných  pravidiel vo vzťahu k dieťaťu

OKTÓBER

Farebná jeseň

Prší, prší, len sa leje –  vytvárať u detí počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti,  podnetnými a stimulujúcimi situáciami vzbudiť u detí snahu poznávať prírodné reálie

Maličká som –  rozpoznávať a pomenovať základné pozorovateľné anatomické kategórie

Priniesla mi babka sladkú hrušku –  spoznávať význam konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie človeka a objasniť spôsob získavania lokálnych druhov ovocia a zeleniny 

Tancovala babka s dedkom –  pestovať  vzťah k svojim starým rodičom a starším obyvateľom,  posilňovať úctu a vďaku za starostlivosť, pomoc, vnímať životnú múdrosť, ktorou nás obklopujú a obohacujú

NOVEMBER

Hravo – zdravo

Žaluď, žaluď krásavec  –  venovať pozornosť  odlišovaniu živej a neživej prírody, poznávať  a objavovať rôznorodosť sveta, v ktorom žijeme          

Čierne oči choďte spať –  diskutovať s deťmi o procesoch, ktoré prebiehajú v ľudskom tele: dýchanie, trávenie, krvný obeh, zmyslové vnímanie

Vedie, vedie cesta nová –  upevňovať hygienické návyky, so zdôraznením významu prevencie chorôb (napríklad umývanie rúk ako prevencia pred infekčnými chorobami,  otužovanie, pravidelný pohyb; čistenie zubov a obmedzenie konzumácie sladkostí ako prevencia pred zubným kazom a pod.)

Bude zima, bude mráz – pozorovať zmeny  v prírode, ktoré nastávajú v dôsledku zmien ročných období

DECEMBER

Čaro Vianoc

Mikulášku, dobrý strýčku –  sprostredkovať zvyky a tradície vianočných sviatkov, viažuce sa   na danú lokalitu

Kto to spí pod bukom –  viesť  deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa  vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych  spôsobov ich pohybu v prostredí,  podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok  v ktorých rôzne živočíchy žijú

Štedrý večer nastal –  sprostredkovať zvyky a tradície vianočných sviatkov, viažuce sa na danú lokalitu

JANUÁR

Zimné radovánky

Padá sniežik bielučký –  spoznávanie spôsobu života vybraných druhov živočíchov, prakticky  uplatňovať návyk starostlivosti o prírodu a zvieratá v nej

Zima na saniach –   poskytovať deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie a súčasne ich motivovať k osvojovaniu si nových pohybových zručností

Po nábreží koník beží vytvárať situácie, v ktorých sa deťom prirodzene predstavujú symboly Slovenskej republiky a podporovať národné povedomie detí tak, aby vnímali slovenskú spolupatričnosť

FEBRUÁR

Farebne – veselo

Kukulienka, kde si bola –  viesť deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú

Keď som včera prala šaty –  vytvárať situácie, v ktorých majú deti možnosť rozvíjať si adekvátne používanie pojmov vyjadrujúcich časové súvislosti, najmä: včera, dnes,  zajtra, dávno, teraz, potom (napríklad pri opise  zážitkov, záľub 

Fašiangy Turíce Veľká noc príde –  sprostredkovať zvyky, tradície a folklór vo fašiangovom období,  viažuce sa na danú lokalitu

Šijem, šijem plátno biele sústrediť pozornosť na obsah pracovnej náplne a význam vybraných  profesií: lekár, šofér, učiteľ, policajt (a iné podľa aktuálnych možností  sprostredkovania obsahu a významu povolania)

MAREC

Rozprávka krátka, kratučká

Rozprávka krátka, kratučká –  poznávať knižné konvencie, predchádzať citovej vyprahnutosti a ľahostajnosti, odhaľovaním múdrosti ľudových rozprávok, riekaniek a bájok

Slniečko sa zobudilo –  uvedomiť si zmeny v prírode počas roka

Na dvore býva sliepočka naša –  zameriavať pozornosť na živočíchy,  ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí (napr. na školskom dvore) alebo na tie, s ktorými majú deti skúsenosti (rôzne druhy hmyzu, živočíchy chované pre úžitok),  resp.  sú v blízkom okolí pozorovateľné

A v tej Sásy je záhradka –  viesť deti k spoznávaniu obce/mesta, v ktorom sa materská škola nachádza a  to prostredníctvom lokálnych inštitúcií a služieb, ktoré sú v obci/meste  poskytované

APRÍL

Jarná brána otvára sa

Oblej, že ma oblej vlasy aj s hlavičkou–  sprostredkovať zvyky, tradície vo veľkonočnom období,  viažuce sa na danú lokalitu          

Zakukala kukulienka pri lese–  poznávať najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá  preteká cez daný región, pohorie či vodnú plochu, rozvíjať environmentálne poznanie o životnom prostredí,  o jeho ochrane a starostlivosti

Naša Zem je veľká guľa–  skúmať, bádať  a diskutovať s deťmi o ich predstavách o Zemi ako o vesmírnom telese (používať najmä glóbus)

Auto ide tu-tu-tu–  pozornosť venovať tomu, aby deti poznali dopravné prostriedky, význam  daných dopravných značiek a dokázali podľa nich konať

MÁJ

Srdce na dlani

Máj máj máj zelený–   sprostredkovať zvyky, tradície a folklór,  viažuce sa na danú lokalitu

Moja zlatá mamina–   umožniť dieťaťu prezentovať individuálnu skúsenosť o vlastnej rodine,  rodinných väzbách (napr. rodičia, súrodenci, starí rodičia, prarodičia) aj na  základe využitia fotografií z rodinného prostredia

Vijeme vence vijeme–   sústreďovať pozornosť detí na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov  rôznych  rastlín, používať na to rastliny blízkeho okolia (školský dvor),  rastliny, ktoré deti poznajú (s dôrazom na úžitkové, liečivé rastliny)

Včielka Maja–   pri pozorovaní živočíchov sa zameriava na tie, ktoré sa nachádzajú v  blízkom okolí (napr. na školskom dvore) alebo na tie, s ktorými majú deti skúsenosti (rôzne druhy hmyzu, živočíchy chované pre úžitok), resp. sú v blízkom okolí pozorovateľné

JÚN

Slnečné pozdravy

Čo všetko deťom k šťastiu treba– oboznámiť deti prijateľnou formou s ich s právami a splniteľnými povinnosťami prostredníctvom: jednoduchých a výstižných pravidiel spoločensky prijateľného správania sa  detí navzájom, dospelých voči deťom, ako aj detí voči dospelým, rozprávok a príbehov z rôznych médií – detská literatúra, film, televízia…, rolových hier

Cvičíme s Kubíkom –    v pohybových a športových hrách vysvetliť význam pravidiel, dôležitosť  ich  dodržiavania, podporovať súťaženie a myšlienku fair-play

Slnko zlaté…  – motivovať deti počas turistickej prechádzky tak, aby deti zvládli súvislú chôdzu primeraného trvania bez únavy alebo vyčerpania
Zvonec zvoní   –   zhodnotiť čas strávený v materskej škole